วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การเจริญวรรณกสิณ(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณะธรรมการเจริญวรรณกสิณ
620602_03_ปกิณะธรรมการเจริญวรรณกสิณ.mp3