วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ
620614_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญอนิจจังและอนัตตาเพื่อให้จิตทรงอารมณ์สมาธิ.mp3