วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๒ มิ.ย. ๖๒)

๒ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล
620602_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ถึงพร้อมเพื่อการอุทิศกุศล.mp3