วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อภิญญาสมาบัติ ๙ ปัจจัยที่ต้องทำให้ถึงพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๑๕ มิ.ย. ๖๒)

๑๕ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ ๙ ปัจจัยที่ต้องทำให้ถึงพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเกิดผล
620615_05_ปกิณกะธรรมอภิญญาสมาบัติ๙ปัจจัยที่ต้องทำให้ถึงพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติเกิดผล.mp3