วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๙ มิ.ย. ๖๒)

๙ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา
620609_01_ปกิณกะธรรมวัตรปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสุขจากการละตัณหา.mp3