วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ถวายพระประธานและยกฉัตรด้วยจิตสงบตั้งมั่น ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๒)

๑๔ มิ.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายพระประธานและยกฉัตรด้วยจิตสงบตั้งมั่น ณ วัดเชิงท่า
620614_02_ปกิณกะธรรมถวายพระประธานและยกฉัตรด้วยจิตสงบตั้งมั่นณวัดเชิงท่า.mp3