วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จดจ่อในทาน ศีล และยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๖๒)

๑๒ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมจดจ่อในทาน ศีล และยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
620712_01_ปกิณกะธรรมจดจ่อในทานศีลและยอมรับความจริงเพื่อยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3