วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็ง จึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็ง จึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย
620717_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีสัจจะบารมีต้องเข้มแข็งจึงเข้าถึงมรรคผลได้ง่าย.mp3