วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน(นิทาน ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-นิทานพระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน
620717_04_นิทานพระโพธิสัตว์หนุ่มผู้เอาชนะความเป็นมิจฉาทิฐิด้วยการไม่เบียดเบียน.mp3