วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๒)

๑๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมจิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภ โกรธ หลงด้วยกำลังใจ
620714_04_ปกิณกะธรรมจิตพ้นทุกข์ด้วยสัจธรรมอันพบได้เมื่อทำจิตสงบจากโลภโกรธหลงด้วยกำลังใจ.mp3