วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมกำลังใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันเสาร์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการเตรียมกำลังใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันเสาร์ ๕
620704_06_ปกิณกะธรรมการเตรียมกำลังใจบูชาคุณครูบาอาจารย์ในวันเสาร์๕.mp3