วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กำลังใจตั้งมั่นอยู่ในความดี ไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นอยู่ในความดี ไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก
620717_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสของโลก.mp3