วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถางานถวายฉัตรและพระอัครสาวก ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๒)

๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายฉัตรและพระอัครสาวก ณ วัดตาลเดี่ยว
620709_04_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถางานถวายฉัตรและพระอัครสาวกณวัดตาลเดี่ยว.mp3