วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ถวายฉัตรและพระอัครสาวกด้วยศรัทธายังความอิ่มใจ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ค. ๖๒)

๙ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายฉัตรและพระอัครสาวกด้วยศรัทธายังความอิ่มใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
620709_03_ปกิณกะธรรมถวายฉัตรและพระอัครสาวกด้วยศรัทธายังความอิ่มใจณวัดตาลเดี่ยว.mp3