วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ทำความดีด้วยระลึกในคุณพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณให้เป็นวัตร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๒)

๕ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยระลึกในคุณพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณให้เป็นวัตร
620705_01_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยระลึกในคุณพระพุทธเจ้าและผู้มีคุณให้เป็นวัตร.mp3