วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๖๒)

๔ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ
620704_08_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทเพียรฝึกจิตให้ยอมรับสัจธรรมความจริงไว้เสมอ.mp3