วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

บุพกรรมหลีกหนีไม่ได้ พึงถือเจตนาและมีความรู้คุณเป็นที่ตั้ง(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบุพกรรมหลีกหนีไม่ได้ พึงถือเจตนาและมีความรู้คุณเป็นที่ตั้ง
620707_04_ปกิณกะธรรมบุพกรรมหลีกหนีไม่ได้พึงถือเจตนาและมีความรู้คุณเป็นที่ตั้ง.mp3