วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.ค. ๖๒)

๑๓ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ
620713_03_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงสมาธิต้องตั้งมั่นด้วยสัจจะ.mp3