วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง จึงเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้
620716_03_ปกิณกะธรรมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้.mp3