วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๒)

๗ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ยามมีทุกขเวทนา
620707_03_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ยามมีทุกขเวทนา.mp3