วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล(เทศน์ ๑๗ ก.ค. ๖๒)

๑๗ ก.ค. ๖๒-เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล
620717_02_เทศน์ปฏิปทาในความกตัญญูของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างสู่มรรคผล.mp3