วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เข้าใจสัจธรรม แยกจิตกับกาย และฝึกจิตให้ไม่บกพร่องในศีล(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ค. ๖๒)

๑๖ ก.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมเข้าใจสัจธรรม แยกจิตกับกาย และฝึกจิตให้ไม่บกพร่องในศีล
620716_06_ปกิณกะธรรมเข้าใจสัจธรรมแยกจิตกับกายและฝึกจิตให้ไม่บกพร่องในศีล.mp3