วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

สำรวมกาย วาจา ใจจากคนพาลบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นทางล่วงพ้นอบายภูมิ(เทศน์ ๑ ก.ย. ๖๒)

๑ ก.ย. ๖๒-เทศน์สำรวมกาย วาจา ใจจากคนพาลบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นทางล่วงพ้นอบายภูมิ
620901_03_เทศน์สำรวมกายวาจาใจจากคนพาลบูชาคุณพระพุทธเจ้าเป็นทางล่วงพ้นอบายภูมิ.mp3