วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

ฝึกจิตให้ยอมรับความจริงและตัดเยื่อใยในการเกิดเป็นหนทางสู่พระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๒)

๘ ก.ย. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้ยอมรับความจริงและตัดเยื่อใยในการเกิดเป็นหนทางสู่พระนิพพาน