วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610511_01_ปกิณกะธรรมละความสุขในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน.mp3