วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)

๙ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑ หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑)
610908_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑หลักปฏิบัติวิชากสิณจิต.mp3