วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๔ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๔ พ.ค. ๖๓-เทศน์การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
610505_03_เทศน์การเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า.mp3