วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑)

๒๓ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๓ วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกาย เพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑)
610922_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๓วางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณแยกจิตกับกายเพื่อตั้งนิมิตกสิณจิต.mp3