วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นพื้นฐานของศีล(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๘ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมสำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ ๔ อันเป็นพื้นฐานของศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620510_01_ปกิณกะธรรมสำรวมใจในสถานที่ปฏิบัติด้วยสังคหวัตถุ๔อันเป็นพื้นฐานของศีล.mp3