วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๒๖ ก.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
611117_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๑หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต.mp3