วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พึงสำรวมกายวาจาใจในศีลกรรมบถ ๑๐(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๔) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

 ๒๕ ก.พ. ๖๔-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมกายวาจาใจในศีลกรรมบถ ๑๐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)

620218_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%91%E0%B9%90.mp3