วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กุสะลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพยากะตาธัมมา(เทศน์ ๙ ต.ค. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

๙ ต.ค. ๖๕ - เทศน์กุสะลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพยากะตาธัมมา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

600930_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.mp3