วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ ๑๐ ที่เกิดกระทบ(เทศน์ ๑๘ ธ.ค. ๖๕) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

๑๘ ธ.ค. ๖๕ - เทศน์ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ ๑๐ ที่เกิดกระทบ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

590508_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A.mp3