วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ ๔ (เทศน์ ๑๙ ก.พ. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)

๑๙ ก.พ. ๖๖ - เทศน์การเห็นทุกข์ของตัวเองเพื่อเข้าสู่อริยสัจ ๔ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘)

581024_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B9%94.mp3