วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

อัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙)

๖ เม.ย. ๖๖ - ปกิณกะธรรมอัตตกิลมถานุโยคการอยากได้ดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙)

590406_05_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B5_C.mp3