วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น(เทศน์ ๗ พ.ค. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

๗ พ.ค. ๖๖ - เทศน์ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘)

580308_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99.mp3