วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

๒๗ ม.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620127_06_พระเมตตาพร.mp3

ยึดอุปาทานจากผลกรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดเมื่อละอวิชชาจึงพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมยึดอุปาทานจากผลกรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดเมื่อละอวิชชาจึงพ้นทุกข์
620127_05_ปกิณกะธรรมยึดอุปาทานจากผลกรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดเมื่อละอวิชชาจึงพ้นทุกข์.mp3

รักษาศีลอาราธนาบารมีพระคุ้มครองจากเหตุเภทภัย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาศีลอาราธนาบารมีพระคุ้มครองจากเหตุเภทภัย
620127_04_ปกิณกะธรรมรักษาศีลอาราธนาบารมีพระคุ้มครองจากเหตุเภทภัย.mp3

จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง(เทศน์ ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทาน ศีล ภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง
620127_03_เทศน์จิตบริสุทธิ์ด้วยทานศีลภาวนาย่อมมีสุคติเป็นที่ไปและพบความสุขที่แท้จริง.mp3

ระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๒)

๒๗ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์
620127_01_ปกิณกะธรรมระวังจิตคิดชั่วในปัจจุบันอารมณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๒ ผู้รู้ จิต กาย และการแยกจิตกับกาย(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๒ ผู้รู้ จิต กาย และการแยกจิตกับกาย
620126_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๒ผู้รู้จิตกายและการแยกจิตกับกาย.mp3

พระเมตตาของพระในวัตถุมงคลจะมีผลเมื่อตั้งใจสงเคราะห์ผู้อื่นมิใช่ค้าขาย(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระในวัตถุมงคลจะมีผลเมื่อตั้งใจสงเคราะห์ผู้อื่นมิใช่ค้าขาย
620126_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระในวัตถุมงคลจะมีผลเมื่อตั้งใจสงเคราะห์ผู้อื่นมิใช่ค้าขาย.mp3

การปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม
620126_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม.mp3

งานสาธารณประโยชน์ด้วยความระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยความระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า
620126_04_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ด้วยความระลึกถึงพระเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข(เทศน์ ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-เทศน์สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุขช
620126_03_เทศน์สงบจิตจากความชั่วเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบิดามารดาจึงเป็นสุข.mp3

พระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ม.ค. ๖๒)

๒๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา
620126_01_ปกิณกะธรรมพระนิพพานไปได้ด้วยกำลังปัญญา.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ดินแดนอันเป็นมงคลต่อการเจริญสมณธรรม(นิทาน ๒๔ ม.ค. ๖๒)

๒๔ ม.ค. ๖๒-นิทานดินแดนอันเป็นมงคลต่อการเจริญสมณธรรม
620124_03_นิทานดินแดนอันเป็นมงคลต่อการเจริญสมณธรรม.mp3

ตั้งมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ณ วัดจันทร์มณี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๖๒)

๒๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตั้งมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ณ วัดจันทร์มณี
620124_02_ปกิณกะธรรมตั้งมั่นในความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งณวัดจันทร์มณี.mp3

สำรวมจิตตั้งมั่นในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดจันทร์มณี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๖๒)

๒๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตตั้งมั่นในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดจันทร์มณี
620124_01_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตตั้งมั่นในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระอุโบสถวัดจันทร์มณี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

สัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน ๓๐ ศอก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
620120_06_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาและอธิษฐานจิตงานสมโภชพระยืน๓๐ศอกณวัดตากฟ้าพระอารามหลวง.mp3

อานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ
620120_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกพระอุโบสถ.mp3

หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล(เทศน์ ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล
620120_03_เทศน์หนทางแห่งการเข้าถึงอรหัตผล.mp3

การรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๒)

๒๐ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้
620120_01_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระศาสนาอันเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้.mp3

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๑ ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๑ ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ
620119_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๑ใคร่ครวญละสังโยชน์ในห้องพุทธคุณ.mp3

สุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา
620119_07_ปกิณกะธรรมสุขที่แท้จริงเกิดจากความสงบด้วยปัญญา.mp3

ทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน
620119_06_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของผู้ที่มากด้วยการให้ทาน.mp3

ทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้
620119_05_ปกิณกะธรรมทำความดีในพระศาสนาเพื่อการละตามสัจจะที่ตั้งไว้.mp3

ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย(เทศน์ ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตน และความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย
620119_03_เทศน์ทำความดีจรรโลงพระศาสนาเพื่อประโยชน์ตนและความสุขของผู้อื่นเป็นชาติสุดท้าย.mp3

ความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก(ปกิณกะธรรม ๑๙ ม.ค. ๖๒)

๑๙ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทาน มิใช่ผลจากภายนอก
620119_01_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากกำลังใจในการให้ทานมิใช่ผลจากภายนอก.mp3

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๒)

๑๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ
620114_05_ปกิณกะธรรมพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญ.mp3

ทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๒)

๑๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจ ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
620114_03_ปกิณกะธรรมทำความดีในที่เจริญศรัทธาด้วยความอิ่มใจณวัดราษฎร์ประคองธรรม.mp3

ถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้า ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๒)

๑๔ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้า ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม
620114_01_ปกิณกะธรรมถวายฉัตรบูชาพระบารมีพระพุทธเจ้าณวัดราษฎร์ประคองธรรม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒

๑๓ ม.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620113_07_พระเมตตาพร.mp3

ไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรม ยอมรับความจริง
620113_05_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในอกุศลกรรมยอมรับความจริง.mp3

ตำหนิผู้อื่นด้วยมานะทำให้พร่องความกตัญญูเป็นเครื่องขวางมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมตำหนิผู้อื่นด้วยมานะทำให้พร่องความกตัญญูเป็นเครื่องขวางมรรคผล
620113_04_ปกิณกะธรรมตำหนิผู้อื่นด้วยมานะทำให้พร่องความกตัญญูเป็นเครื่องขวางมรรคผล.mp3

ไม่ประมาทในชีวิตหลังความตาย ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-เทศน์ไม่ประมาทในชีวิตหลังความตาย ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
620113_03_เทศน์ไม่ประมาทในชีวิตหลังความตายถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๒)

๑๓ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอน มีพระนิพพานเป็นที่ไป
620113_01_ปกิณกะธรรมฝึกจิตให้มีคติที่แน่นอนมีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๒๐ หลักปฏิบัติกสิณจิตเข้าสู่แนวทางปฏิสัมภิทาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๒๐ หลักปฏิบัติกสิณจิตเข้าสู่แนวทางปฏิสัมภิทาญาณ
620112_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๒๐หลักปฏิบัติกสิณจิตเข้าสู่แนวทางปฏิสัมภิทาญาณ.mp3

ราชสีห์ผู้แสวงหาดินแดนที่ไม่พบความว่างเปล่า(นิทาน ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-นิทานราชสีห์ผู้แสวงหาดินแดนที่ไม่พบความว่างเปล่า
620112_06_นิทานราชสีห์ผู้แสวงหาดินแดนที่ไม่พบความว่างเปล่า.mp3

การทำจิตให้สงบสำหรับผู้ที่มีจริตชอบคิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบสำหรับผู้ที่มีจริตชอบคิด
620112_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบสำหรับผู้ที่มีจริตชอบคิด.mp3

ผู้ปรารถนามรรคผลนิพพาน พึงละความสนใจในร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนามรรคผลนิพพาน พึงละความสนใจในร่างกาย
620112_04_ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนามรรคผลนิพพานพึงละความสนใจในร่างกาย.mp3

ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย(เทศน์ ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-เทศน์ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย
620112_03_เทศน์ผู้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยย่อมเข้าถึงคติที่แน่นอนได้โดยง่าย.mp3

ทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐(ปกิณกะธรรม ๑๒ ม.ค. ๖๒)

๑๒ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐
620112_01_ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ๑๐.mp3

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

๖ ม.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620106_06_พระเมตตาพร.mp3

ทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ
620106_05_ปกิณกะธรรมทรงศีลบริสุทธิ์ด้วยสติสมบูรณ์เป็นกำลังให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

อาศัยอนุสสติในงานสาธารณประโยชน์ในการเจริญสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมอาศัยอนุสสติในงานสาธารณประโยชน์ในการเจริญสมาธิ
620106_04_ปกิณกะธรรมอาศัยอนุสสติในงานสาธารณประโยชน์ในการเจริญสมาธิ.mp3

ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-เทศน์ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้
620106_03_เทศน์ละความอาลัยอาวรณ์ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะพ้นทุกข์ได้.mp3

พึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๒)

๖ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น
620106_01_ปกิณกะธรรมพึงทำบุญด้วยความตั้งใจและแผ่กุศลให้ผู้อื่น.mp3

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

กสิณจิต ๑๙ ตั้งจิตในห้องพุทธคุณในยามลืมตาเพื่อการคิดพิจารณา(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๙ ตั้งจิตในห้องพุทธคุณในยามลืมตาเพื่อการคิดพิจารณา
620105_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๙ตั้งจิตในห้องพุทธคุณในยามลืมตาเพื่อการคิดพิจารณา.mp3

การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล
620105_06_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล.mp3

ฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก
620105_05_ปกิณกะธรรมฝึกทิพจักขุญาณเพื่อมรรคผลและคลายทุกข์จากความพลัดพราก.mp3

ทำงานสาธารณประโยชน์ด้วยความอิ่มใจเป็นสุข(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมทำงานสาธารณประโยชน์ด้วยความอิ่มใจเป็นสุข
620105_04_ปกิณกะธรรมทำงานสาธารณประโยชน์ด้วยความอิ่มใจเป็นสุข.mp3

เพียรทำบุญความดีในทาน ศีล ภาวนาให้กำลังใจเต็ม(เทศน์ ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-เทศน์เพียรทำบุญความดีในทาน ศีล ภาวนาให้กำลังใจเต็ม
620105_03_เทศน์เพียรทำบุญความดีในทานศีลภาวนาให้กำลังใจเต็ม.mp3

ผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๒)

๕ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ
620105_01_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติคือการมีสติอันสมบูรณ์ในการเห็นอริยสัจ.mp3

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

๑ ม.ค. ๖๒-พระเมตตาพร
620101_10_พระเมตตาพร.mp3

การเพ่งโทษตำหนิผู้อื่นเป็นกรรมขวางมรรคผล(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-620101_09_ นิทานการเพ่งโทษตำหนิผู้อื่นเป็นกรรมขวางมรรคผล
620101_09_นิทานการเพ่งโทษตำหนิผู้อื่นเป็นกรรมขวางมรรคผล.mp3

การบูชาเต่ามงคล(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมการบูชาเต่ามงคล
620101_08_ปกิณกะธรรมการบูชาเต่ามงคล.mp3

ขอขมาพระรัตนตรัยในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมขอขมาพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
620101_07_ปกิณกะธรรมขอขมาพระรัตนตรัยในวันปีใหม่.mp3

ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาย่อมสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา(เทศน์ ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-เทศน์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาย่อมสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา
620101_06_เทศน์ผู้ทรงไว้ซึ่งความเมตตาย่อมสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา.mp3

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและอาราธนาบารมีนิมิตเต่ามงคล(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและอาราธนาบารมีนิมิตเต่ามงคล
620101_05_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยและอาราธนาบารมีนิมิตเต่ามงคล.mp3

บูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ
620101_04_ปกิณกะธรรมบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

กำลังใจและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตในยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมกำลังใจและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตในยามมีทุกขเวทนา
620101_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจและปัญญาเป็นเครื่องรักษาจิตในยามมีทุกขเวทนา.mp3

สำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่
620101_02_ปกิณกะธรรมสำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่.mp3

สวดมนต์ปีใหม่ ๒๕๖๒(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๒)

๑ ม.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่ ๒๕๖๒
620101_01_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ปีใหม่๒๕๖๒.mp3