วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย
581231_10_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย.mp3


พรสิ้นปี๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพรสิ้นปี๒๕๕๘
581231_08_ปกิณกะธรรมพรสิ้นปี๒๕๕๘.mp3

แนวทางการปฏิบัติแบบใหม่(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่
581231_07_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่.mp3

การเกิดเกิดจากการไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-นิทานการเกิดเกิดจากการไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581231_06_นิทานการเกิดเกิดจากการไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

การรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
581231_05_ปกิณกะธรรมการรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง
581231_04_ปกิณกะธรรมความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง.mp3

กำลังใจทำความดีในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในพระพุทธศาสนา

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-เทศน์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน.mp
581231_02_เทศน์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๗ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581227_07_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจของหลวงพ่อตาก(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจของหลวงพ่อตาก
581227_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจของหลวงพ่อตาก.mp3

การทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย
581227_05_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3

มหาสติปัฏฐาน๔(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมหาสติปัฏฐาน๔
581227_04_ปกิณกะธรรมมหาสติปัฏฐาน๔.mp3

คุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า
581227_03_ปกิณกะธรรมคุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า.mp3

ทางปฎิบัติสู่โลกุตระ(เทศน์ ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-เทศน์ทางปฎิบัติสู่โลกุตระ
581227_02_เทศน์ทางปฎิบัติสู่โลกุตระ.mp3

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่
581226_11_ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
581226_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล
581226_09_ปกิณกะธรรมผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล.mp3

การรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
581226_08_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
581226_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3

พระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ
581226_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ.mp3

อย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
581226_05_ปกิณกะธรรมอย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

จะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581226_04_ปกิณกะธรรมจะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ผลจากกำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลจากกำลังใจในการทำความดี
581226_03_ปกิณกะธรรมผลจากกำลังใจในการทำความดี.mp3

น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม(เทศน์ ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-เทศน์น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม
581226_02_เทศน์น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๐ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581220_06_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส
581220_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส.mp3

นิสัยของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_04_ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณเพศ
581220_04_ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณเพศ.mp3

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
581220_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย(เทศน์ ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_02_เทศน์บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย
581220_02_เทศน์บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย.mp3

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้
581219_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้.mp3

ทางเดินของพระโพธิสัตว์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_07_ปกิณกะธรรมทางเดินของพระโพธิสัตว์
581219_07_ปกิณกะธรรมทางเดินของพระโพธิสัตว์.mp3

บุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_06_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก
581219_06_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก.mp3

จิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น
581219_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น.mp3

สิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี
581219_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี.mp3

ธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_03_ปกิณกะธรรมธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น
581219_03_ปกิณกะธรรมธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น.mp3

ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_02_เทศน์ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น
581219_02_เทศน์ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘


๑๓ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581213_09_พระเมตตาพร.mp3

ผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_08_ปกิณกะธรรมผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้

บารมี ๓๐ ทัศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_07_ปกิณกะธรรมบารมี๓๐ทัศ

อริยมรรค อริยผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_06_ปกิณกะธรรมอริยมรรคอริยผล

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_04_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม

งานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา

พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_02_เทศน์พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย

การถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค.​๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_06_ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง

การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_05_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง

มรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม

พระเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระ

ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_02_เทศน์ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทำความดีถวายพ่อแม่ในชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_11_ปกิณกะธรรมทำความดีถวายพ่อแม่ในชาติสุดท้าย

การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_09_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

งานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร๔

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน

ยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_06_ปกิณกะธรรมยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย

กำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก

ทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_04_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

ถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_03_ปกิณกะธรรมถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน

การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_02_เทศน์การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


๗ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร

การละความยินดีพอใจในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_09_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลก

โอวาทแด่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_08_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช

การละความยินดีและพอใจ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_07_ปกิณกะธรรมการละความยินดีและพอใจ

านสาธารณประโยชน์ ณ วัดพระนอน เพชรบุรี(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดพระนอนเพชรบุรี

ยอมรับในกฎธรรมดาตามคำพระสอน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_05_ปกิณกะธรรมยอมรับในกฎธรรมดาตามคำพระสอน

อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณจึงจะเข้าถึงความดีในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค​๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_04_ปกิณกะธรรมอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณจึงจะเข้าถึงความดีในพระศาสนา

การตั้งกำลังใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_03_ปกิณกะธรรมการตั้งกำลังใจถวายทาน

คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_02_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_09_ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘


๖ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร

อธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฎ(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฎ

การฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว(ปกิณกะรรม ๖ ธ.ค.​ ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙

อานิสงส์การบูรณะพระใหญ่(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูรณะพระใหญ่

ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_02_เทศน์ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_10_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ธุดงควัตร

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น

การถวายบูชาพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_08_ปกิณกะธรรมการถวายบูชาพ่อแม่

บูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_07_ปกิณกะธรรมบูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช

ความสุขคือสงบอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_06_ปกิณกะธรรมความสุขคือสงบอย่างยิ่ง

ผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_05_ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ

การตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_04_ปกิณกะธรรมการตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา

กำลังใจรักษาสมบัติที่พ่อให้มา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจรักษาสมบัติที่พ่อให้มา

สวดบทพระปริตรถวายพระพร(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพระพร

บวงสรวงให้พระราชา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงให้พระราชา
581205_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงให้พระราชา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


๒๙ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581129_10_พระเมตตาพร.mp3

ผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_09_ปกิณกะธรรมผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย
581129_09_ปกิณกะธรรมผลของทานเพื่อการถึงซึ่งคุณของพระรัตนตรัย.mp3

ทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_08_ปกิณกะธรรมทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย
581129_08_ปกิณกะธรรมทำจิตไม่ห่างพระรัตนตรัย.mp3

การลาพุทธภูมิ(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_07_ปกิณกะธรรมการลาพุทธภูมิ
581129_07_ปกิณกะธรรมการลาพุทธภูมิ.mp3

การถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_06_ปกิณกะธรรมการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
581129_06_ปกิณกะธรรมการถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3

วิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_05_ปกิณกะธรรมวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส
581129_05_ปกิณกะธรรมวิปัสสนาญาณและวิปัสสนูปกิเลส.mp3

การมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_04_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว
581129_04_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจเดินตามพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เดียว.mp3

พระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์
581129_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวดุจดั่งครูบาอาจารย์.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่เสื่อมจากความดี(เทศน์ ๒๙ พ.ย. ๕๘)


๒๙ พ.ย. ๕๘-581129_02_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่เสื่อมจากความดี

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย.ย ๕๘)


๒๘ พ.ย.ย ๕๘-581128_10_ปกิณกะธรรมธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ
581128_10_ปกิณกะธรรมธรรมจะรักษากับคนที่มีกำลังใจ.mp3

บุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย.ย ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_08_ปกิณกะธรรมบุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก
581128_08_ปกิณกะธรรมบุคคลใดไม่ถึงคุณพระรัตนตรัยหาที่ไปสุคติได้ยาก.mp3

ผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย
581128_07_ปกิณกะธรรมผลจะเกิดจากการลาพุทธภูมิต้องรู้คุณพระรัตนตรัย.mp3

เหตุเกิดจากกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_06_ปกิณกะธรรมเหตุเกิดจากกรรม
581128_06_ปกิณกะธรรมเหตุเกิดจากกรรม.mp3

วิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย.​๕๘-581128_05_ปกิณกะธรรมวิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581128_05_ปกิณกะธรรมวิมุตติหลุดพ้นต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

คนที่บวชต้องมีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_04_ปกิณกะธรรมคนที่บวชต้องมีกำลังใจ
581128_04_ปกิณกะธรรมคนที่บวชต้องมีกำลังใจ.mp3

ผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_03_ปกิณกะธรรมผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย
581128_03_ปกิณกะธรรมผลของทานมีผลเลิศก็ต่อเมื่อมีความเคารพพระรัตนตรัย.mp3

ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น(เทศน์ ๒๘ พ.ย. ๕๘)


๒๘ พ.ย. ๕๘-581128_02_เทศน์ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น
581128_02_เทศน์ทานที่เป็นปรมัตถทานเพื่อการหลุดพ้น.mp3

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สัตยาธิษฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย.ย ๕๘-581125_07_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐาน
581125_07_ปกิณกะธรรมสัตยาธิษฐาน.mp3

บูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย.ย ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย
581125_06_ปกิณกะธรรมบูชาคุณและขอพรพระรัตนตรัย.mp3

ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย
581125_05_ปกิณกะธรรมทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมีตอบแทนคุณพระรัตนตรัย.mp3

พระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ
581125_04_ปกิณกะธรรมพระศาสนาต้องการคนมีกำลังใจ.mp3

ถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)

๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม
581125_03_ปกิณกะธรรมถวายทานกับพระราชาเพื่อตัวเราให้มีกำลังใจเต็ม.mp3

กฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๘)


๒๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
581125_01_ปกิณกะธรรมกฐินพระราชทานวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘


๒๒ พ.ย. ๒๕๕๘-พระเมตตาพร
581122_09_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง
581122_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง.mp3

การนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว
581122_06_ปกิณกะธรรมการนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เดียว.mp3

ปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิบัติตามพระสอนอย่างจริงจังจึงจะถึงมรรคผล

สร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย
581122_04_ปกิณกะธรรมสร้างกำลังใจไม่ลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัย.mp3

ความอิ่มใจในทาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทาน
581122_03_ปกิณกะธรรมความอิ่มใจในทาน.mp3

บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว(เทศน์ ๒๒ พ.ย. ๕๘)


๒๒ พ.ย. ๕๘-เทศน์บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว
581122_02_เทศน์บูชาคุณและขอขมาพระรัตนตรัยด้วยประทีปแก้ว.mp3

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว
581121_08_ปกิณกะธรรมการตัดสินใจเป็นอารมณ์เดียว.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
581121_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3

การสร้างกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ
581121_04_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจ.mp3

การถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง(ปกิณกะธรรม ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้มีกำลังใจสูง

การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย(เทศน์ ๒๑ พ.ย. ๕๘)


๒๑ พ.ย. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติเพื่อมรรคผล เมื่อมีภาระร่างกาย

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๕ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581115_11_พระเมตตาพร.mp3

ปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย
581115_10_ปกิณกะธรรมปรมัตถบารมีด้วยการทำความดีบูชาพระรัตนตรัย.mp3

เหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ๘ไม่บรรลุธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมเหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ๘ไม่บรรลุธรรม
581115_09_ปกิณกะธรรมเหตุที่ผู้ฝึกสมาบัติ๘ไม่บรรลุธรรม.mp3

บารมี๑๐ของสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสาวก
581115_08_ปกิณกะธรรมบารมี๑๐ของสาวก.mp3

ปฏิจจสมุปบาท(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาท
581115_07_ปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาท.mp3

การละกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการละกามราคะ
581115_06_ปกิณกะธรรมการละกามราคะ.mp3

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า
581115_05_ปกิณกะธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

ให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี
581115_04_ปกิณกะธรรมให้ทานเพื่อเป็นปรมัตถบารมี.mp3

ความเมตตาของพระหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระหาประมาณมิได้
581115_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระหาประมาณมิได้.mp3

พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้(เทศน์ ๑๕ พ.ย. ๕๘)

๑๕ พ.ย. ๕๘-เทศน์พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้
581115_02_เทศน์พระนิพพานต้องเดินตามผู้รู้.mp3

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่
581114_07_ปกิณกะธรรมปฏิฆะมานะและจิตเป็นใหญ่.mp3

ใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์
581114_06_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญสักกายทิฏฐิในสังโยชน์.mp3

มาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมมาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร
581114_05_ปกิณกะธรรมมาหาพระพุทธเจ้าเพื่ออะไร.mp3

ปรมัตถทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปรมัตถทาน
581114_04_ปกิณกะธรรมปรมัตถทาน.mp3

กำลังใจการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจการถวายทาน
581114_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจการถวายทาน.mp3

การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม(เทศน์ ๑๔ พ.ย. ๕๘)

๑๔ พ.ย. ๕๘-เทศน์การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม
581114_02_เทศน์การปฏิบัติให้ถึงความพร้อม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๘ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581108_08_พระเมตตาพร.mp3

อานิสงส์การสร้างพระใหญ่(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระใหญ่
581108_07_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระใหญ่.mp3

ปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง
581108_06_ปกิณกะธรรมปฏิปทาและพระเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง.mp3

ทางปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ
581108_05_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

ถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล
581108_04_ปกิณกะธรรมถึงความพร้อมทั้งกายและจิตจึงจะเกิดมรรคผล.mp3

การทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี
581108_03_ปกิณกะธรรมการทำทานอย่าขาดอธิษฐานบารมี.mp3

การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน(เทศน์ ๘ พ.ย. ๕๘)

๘ พ.ย. ๕๘-เทศน์การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน
581108_02_เทศน์การเจริญเมตตาทำจิตให้บริสุทธิ์ในการถวายทาน.mp3

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581107_10_ปกิณกะธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น
581107_08_ปกิณกะธรรมสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเดินตามคำสั่งสอนเท่านั้น.mp3

วิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมวิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ
581107_07_ปกิณกะธรรมวิสัยของสมณเพศที่ควรปฏิบัติ.mp3

การตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี
581107_06_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในที่ที่มีโอกาสทำความดี.mp3

จิตนอกจิตกับจิตในจิต(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตนอกจิตกับจิตในจิต
581107_05_ปกิณกะธรรมจิตนอกจิตกับจิตในจิต.mp3

มีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมมีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด
581107_04_ปกิณกะธรรมมีคติที่มั่นคงในการไม่เกิด.mp3

การถวายทานกับผู้ที่มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้ที่มีคุณ
581107_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานกับผู้ที่มีคุณ.mp3

กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๗ พ.ย. ๕๘)

๗ พ.ย. ๕๘-เทศน์กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย
581107_02_เทศน์กำลังใจเต็มด้วยการบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑ พ.ย. ๕๘-พระเมตตาพร
581101_09_พระเมตตาพร.mp3

ผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล
581101_08_ปกิณกะธรรมผู้เห็นคุณพระรัตนตรัยจึงจะทำความดีถึงมรรผล.mp3

จิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้
581101_07_ปกิณกะธรรมจิตที่มีจาคะและพรหมวิหารทำให้เข้าถึงมรรคผลได้.mp3

เหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย(ตอบปัญหาธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมเหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย
581101_06_ตอบปัญหาธรรมเหตุใดฆราวาสที่บรรลุอรหันต์จะต้องตาย.mp3

การวางอารมณ์ก่อนตาย(ตอบปัญหาธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ก่อนตาย
581101_05_ตอบปัญหาธรรมการวางอารมณ์ก่อนตาย.mp3

กำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา
581101_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มสะสมด้วยทานศีลและภาวนาแบบไม่มีวิจิกิจฉา.mp3

การเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน
581101_03_ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตจดจ่อในการทำกฐินทาน.mp3

การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ(เทศน์ ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-เทศน์การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ
581101_02_เทศน์การทำกฐินทานเพื่อความสิ้นอาสวะ.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑ พ.ย. ๕๘)

๑ พ.ย. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
581101_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี
581031_10_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์เมื่อมีภาระทางโลกอย่าทิ้งความดี.mp3

คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม
581031_08_ปกิณกะธรรมคนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องมีกำลังใจเต็ม.mp3

การวางอารมณ์ให้ได้ผลปฎิบัติ(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการวางอารมณ์ให้ได้ผลปฎิบัติ
581031_06_คุยก่อนกรรมฐานการวางอารมณ์ให้ได้ผลปฎิบัติ.mp3

การใคร่ครวญติดบุญและความกังวลในการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญติดบุญและความกังวลในการปฎิบัติ
581031_05_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญติดบุญและความกังวลในการปฎิบัติ.mp3

ความเมตตาของหลวงพ่อสังขารเป็นเรื่องของกรรม(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อสังขารเป็นเรื่องของกรรม
581031_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อสังขารเป็นเรื่องของกรรม.mp3

การวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา
581031_03_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจสงเคราะห์ในพระพุทธศาสนา.mp3

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต(เทศน์ ๓๑ ต.ค. ๕๘)

๓๑ ต.ค. ๕๘-เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต
581031_02_เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคต.mp3

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
581030_03_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ.mp3

การรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์
581030_02_ปกิณกะธรรมการรู้คุณพระรัตนตรัยด้วยการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ต.ค. ๕๘)

๓๐ ต.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม
581030_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกาลกฐินณวัดศรัทธาภิรม.mp3