วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การละความยินดีพอใจในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_09_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลก