วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_02_เทศน์พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง