วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ตั้งใจทำความดีในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจเต็ม
600930_08_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในเขตพระศาสนาด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

ละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น(กรรมฐาน ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น
600930_07_กรรมฐานละความสนใจในร่างกายทำจิตให้ตั้งมั่น.mp3

พระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล
600930_06_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล.mp3

พระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘ (ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ ๘
600930_05_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานในห้องพุทธคุณควบสมาบัติ๘.mp3

มโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ(กรรมฐาน ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานมโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ
600930_04_กรรมฐานมโนมยิทธิด้วยกำลังสมาธิในห้องพุทธคุณ.mp3

กุสะลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพยากะตาธัมมา(เทศน์ ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-เทศน์กุสะลาธัมมา อะกุสะลาธัมมา อัพยากะตาธัมมา
600930_03_เทศน์กุสะลาธัมมาอะกุสะลาธัมมาอัพยากะตาธัมมา.mp3

อย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๐)

๓๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี
600930_01_ปกิณกะธรรมอย่าละทิ้งโอกาสในการทำความดี.mp3

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ต่างคนต่างทำขึ้นกับกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๐)

๒๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมต่างคนต่างทำขึ้นกับกำลังใจ
600929_04_ปกิณกะธรรมต่างคนต่างทำขึ้นกับกำลังใจ.mp3

คนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๐)

๒๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมคนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก
600929_02_ปกิณกะธรรมคนหลงตัวเองมรรคผลเกิดได้ยาก.mp3

อย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ย. ๖๐)

๒๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย
600929_01_ปกิณกะธรรมอย่าคิดว่าตัวเองสบายแล้วเมื่อมีร่างกาย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๔ ก.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600924_08_พระเมตตาพร.mp3

การละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า(นิทาน ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-นิทานการละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า
600924_06_นิทานการละสิ่งที่เห็นควรเห็นตามพระพุทธเจ้า.mp3

ผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
600924_05_ปกิณกะธรรมผลจากการเข้าถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-เทศน์การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า
600924_03_เทศน์การเห็นคุณความดีของพระพุทธเจ้า.mp3

การใคร่ครวญร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๖๐)

๒๔ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกาย
600924_01_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกาย.mp3

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

การฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ
600923_09_ปกิณกะธรรมการฝึกเจโตปริยญาณต้องรักษาใจให้สงบ.mp3

ใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย(กรรมฐาน ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
600923_07_กรรมฐานใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3

ทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร ๔
600923_06_ปกิณกะธรรมทรงสมาธิด้วยการยอมรับความจริงและเจริญพรหมวิหาร๔.mp3

การระลึกถึงความดีของผู้มีคุณโดยอาศัยสิ่งของที่เคยผูกพัน(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีของผู้มีคุณโดยอาศัยสิ่งของที่เคยผูกพัน
600923_05_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงความดีของผู้มีคุณโดยอาศัยสิ่งของที่เคยผูกพัน.mp3

ทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน(กรรมฐาน ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน
600923_04_กรรมฐานทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยการพิจารณาความเป็นจริงในปัจจุบัน.mp3

บัณฑิตย่อมไม่เห็นสุขในโลกนี้ พึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-เทศน์บัณฑิตย่อมไม่เห็นสุขในโลกนี้ พึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600923_03_เทศน์บัณฑิตย่อมไม่เห็นสุขในโลกนี้พึงถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

พระเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา(ปกิณกะธรรม ๒๓ ก.ย. ๖๐)

๒๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
600923_01_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพระยา.mp3

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

การไปทำบุญเพื่อสร้างกำลังใจในการละกิเลสตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๐)

๒๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการไปทำบุญเพื่อสร้างกำลังใจในการละกิเลสตัณหา
600922_02_ปกิณกะธรรมการไปทำบุญเพื่อสร้างกำลังใจในการละกิเลสตัณหา.mp3

อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใคร ณ วัดในไร่(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ย. ๖๐)

๒๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใคร ณ วัดในไร่
600922_01_ปกิณกะธรรมอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปโทษใครณวัดในไร่.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๗ ก.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600917_06_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทำความดีที่ วัดตากฟ้า
600917_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทำความดีที่วัดตากฟ้า.mp3

คนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-คุยก่อนกรรมฐานคนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า
600917_04_คุยก่อนกรรมฐานคนที่ขาดเมตตาตัณหาก็เข้า.mp3

การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย(เทศน์ ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-เทศน์การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย
600917_03_เทศน์การทำความดีรู้คุณกับผู้มีพระคุณในวันสารทไทย.mp3

ความเมตตาของพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๖๐)

๑๗ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่
600917_01_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพ่อแม่.mp3

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย
600916_11_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในโทษภัยจากร่างกาย.mp3

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้(กรรมฐาน ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้
600916_09_กรรมฐานมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงพ้นทุกข์ได้.mp3

การฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย
600916_08_ปกิณกะธรรมการฝึกเต็มกำลังทำให้หมดความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัย.mp3


พึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์
600916_07_ปกิณกะธรรมพึงรักษาสัจจะวาจาที่ให้ต่อสงฆ์.mp3

ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล
600916_06_ปกิณกะธรรมยึดถือแนวทางปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงจะถึงผล.mp3

ใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน(กรรมฐาน ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน
600916_05_กรรมฐานใคร่ครวญคุณของพระโสดาบัน.mp3

การตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย
600916_04_ปกิณกะธรรมการตั้งใจทำความดีอุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับในวันสารทไทย.mp3

บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า(เทศน์ ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-เทศน์บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า
600916_03_เทศน์บุญเป็นเหตุให้มีความสุขในภายภาคหน้า.mp3

รักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย(ปกิณกะธรรม ๑๖ ก.ย. ๖๐)

๑๖ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมรักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
600916_01_ปกิณกะธรรมรักษาเจตนาในการทำความดีเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลาย.mp3

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

กำลังใจต่างกัน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐)

๑๕ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต่างกัน
600915_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจต่างกัน.mp3

กำลังใจต่างกัน(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐)

๑๕ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจต่างกัน
600915_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจต่างกัน.mp3

ความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐)

๑๕ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้
600915_02_ปกิณกะธรรมความไม่แน่นอนยึดถืออะไรไม่ได้.mp3

ปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐)

๑๕ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง
600915_01_ปกิณกะธรรมปฏิบัติห้ามที่ความคิดปรุงแต่ง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ก.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600910_08_พระเมตตาพร.mp3

การตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์
600910_07_ปกิณกะธรรมการตอบแทนคุณพระรัตนตรัยของครูบาอาจารย์.mp3

ชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์(นิทาน ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-นิทานชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์
600910_06_นิทานชายที่พบกับการพลัดพรากเป็นทุกข์.mp3

ทำความดีด้วยใจอิสระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยใจอิสระ
600910_05_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยใจอิสระ.mp3

วางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย(กรรมฐาน ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานวางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย
600910_04_กรรมฐานวางอารมณ์แบบพระอรหันต์ด้วยการตัดใจห่างจากร่างกาย.mp3

บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา(เทศน์ ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-เทศน์บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา
600910_03_เทศน์บุญความดีต้องทำด้วยความเมตตา.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
600910_02_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

เมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๖๐)

๑๐ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง
600910_01_ปกิณกะธรรมเมื่อรู้กระจ่างเราก็เป็นที่พึ่งของตัวเอง.mp3

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

พึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร ๔
600909_08_ปกิณกะธรรมพึงระวังจิตไม่ให้ขาดพรหมวิหาร๔.mp3

เราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(กรรมฐาน ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานเราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
600909_07_กรรมฐานเราเป็นจิตดวงเดียวมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง
600909_06_ปกิณกะธรรมข้อพึงปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3

ชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง(นิทาน ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-นิทานชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภ โกรธ หลง
600909_05_นิทานชายผู้บรรลุธรรมด้วยการละโลภโกรธหลง.mp3

การทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป(กรรมฐาน ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานการทำจิตเป็นบุคคลคนเดียว มีพระนิพพานเป็นที่ไป
600909_04_กรรมฐานการทำจิตเป็นบุคคลคนเดียวมีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ(เทศน์ ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-เทศน์พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ
600909_03_เทศน์พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหาตามคำสอนของพระ.mp3

เร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๙ ก.ย. ๖๐)

๙ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมเร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส
600909_01_ปกิณกะธรรมเร่งขวนขวายทำความดีเมื่อมีโอกาส.mp3

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๐)

๘ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา
600908_03_ปกิณกะธรรมผู้ใดที่เห็นคุณพระรัตนตรัยจะมีพรหมวิหารสี่เป็นอัปปมัญญา.mp3

การพิจารณาต้องมีความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ย. ๖๐)

๘ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการพิจารณาต้องมีความเมตตา
600908_01_ปกิณกะธรรมการพิจารณาต้องมีความเมตตา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ ก.ย. ๖๐-พระเมตตาพร
600903_05_พระเมตตาพร.mp3

ชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๓ ก.ย. ๖๐)

๓ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน
600903_03_กรรมฐานชำระจิตคิดชั่วก่อนเข้าพระกรรมฐาน.mp3

ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย(เทศน์ ๓ ก.ย. ๖๐)

๓ ก.ย. ๖๐-เทศน์ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย
600903_02_เทศน์ความกตัญญูรู้คุณต่อพระรัตนตรัยเข้าสู่มรรคผลได้ง่าย.mp3

บุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ย. ๖๐)

๓ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนา จะนำพาความสุขมาให้
600903_01_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากการให้ทานศีลภาวนาจะนำพาความสุขมาให้.mp3

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

การทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล
600902_09_ปกิณกะธรรมการทำงานสาธารณประโยชน์เป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3

เจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง(กรรมฐาน ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง
600902_07_กรรมฐานเจริญสมาธิแบบเต็มกำลัง.mp3

ทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ
600902_06_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบจากเสียงที่มากระทบ.mp3

พญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล(นิทาน ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-นิทานพญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล
600902_05_นิทานพญานาคผู้ปฏิบัติถึงมรรคผล.mp3

การเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ(กรรมฐาน ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-กรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ
600902_04_กรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานต้องเริ่มด้วยสีลานุสสติ.mp3

อานิสงส์การบูชาพระธรรม(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาพระธรรม
600902_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาพระธรรม.mp3

สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย(เทศน์ ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-เทศน์สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย
600902_02_เทศน์สาธยายพระปริตรธรรมเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒ ก.ย. ๖๐)

๒ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
600902_01_ปกิณกะธรรมศรัทธาเป็นกำลังในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๐)

๑ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ
600901_03_ปกิณกะธรรมศีลมีความสำคัญต่อการปฏิบัติ.mp3

ปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๐)

๑ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล
600901_02_ปกิณกะธรรมปริยัติและปฏิเวธนำไปสู่มรรคผล.mp3

การปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ย. ๖๐)

๑ ก.ย. ๖๐-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่ใจ ณ วัดตาลเดี่ยว
600901_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอยู่ที่ใจณวัดตาลเดี่ยว.mp3