วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ทุกข์เกิดจากขันธ์ ๕ ยึดก็เป็นทุกข์และพระเมตตาพร(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากขันธ์ ๕ ยึดก็เป็นทุกข์และพระเมตตาพร
610131_03_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากขันธ์๕ยึดก็เป็นทุกข์และพระเมตตาพร.mp3

พระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์ ๕
610131_02_ปกิณกะธรรมพระในพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติจะไม่หวั่นไหวในขันธ์๕.mp3

ขอปวารณาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมขอปวารณาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3
610131_01_ปกิณกะธรรมขอปวารณาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

ชายและช้างผู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้(นิทาน ๒๘ ม.ค. ๖๑)

๒๘ ม.ค. ๖๑-นิทานชายและช้างผู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้
610128_03_นิทานชายและช้างผู้เห็นคุณของพระรัตนตรัยยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้.mp3

บุญจากการฟังพุทธพจน์ทำให้เกิดปัญญา(เทศน์ ๒๘ ม.ค. ๖๑)

๒๘ ม.ค. ๖๑-เทศน์บุญจากการฟังพุทธพจน์ทำให้เกิดปัญญา
610128_02_เทศน์บุญจากการฟังพุทธพจน์ทำให้เกิดปัญญา.mp3

อวิชชาเป็นคุณธรรมของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ม.ค. ๖๑)

๒๘ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นคุณธรรมของพระอริยะ
610128_01_ปกิณกะธรรมอวิชชาเป็นคุณธรรมของพระอริยะ.mp3

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล
610127_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องเริ่มจากทานด้วยกำลังใจของตัวเองจึงจะถึงมรรคผล.mp3

ทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญละสังโยชน์ ๓ (ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญละสังโยชน์ ๓
610127_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญละสังโยชน์๓.mp3

การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-เทศน์การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้
610127_02_เทศน์การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้.mp3

พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์ได้
610127_01_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

การพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย
610121_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาต่อเนื่องเป็นอารมณ์ในร่างกาย.mp3

การผูกพันด้วยความดีของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการผูกพันด้วยความดีของเรา
610121_03_ปกิณกะธรรมการผูกพันด้วยความดีของเรา.mp3

ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้(เทศน์ ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้
610121_02_เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้.mp3

การทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว(ปกิณกะธรรม ๒๑ ม.ค. ๖๑)

๒๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว
610121_01_ปกิณกะธรรมการทำทานให้ถึงผลด้วยการละความชั่ว.mp3

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ทรงจิตใคร่ครวญตามคำสอนของพระอย่างต่อเนื่องจึงจะมีคติที่แน่นอน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงจิตใคร่ครวญตามคำสอนของพระอย่างต่อเนื่องจึงจะมีคติที่แน่นอน
610120_05_ปกิณกะธรรมทรงจิตใคร่ครวญตามคำสอนของพระอย่างต่อเนื่องจึงจะมีคติที่แน่นอน.mp3

ส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน
610120_04_ปกิณกะธรรมส่วนสุดสองประการและแนวทางการปฏิบัติพระกรรมฐาน.mp3

ผู้มีกำลังใจยินดีในความดีร่วมกันย่อมถึงมรรคผลเช่นเดียวกัน(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจยินดีในความดีร่วมกันย่อมถึงมรรคผลเช่นเดียวกัน
610120_03_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจยินดีในความดีร่วมกันย่อมถึงมรรคผลเช่นเดียวกัน.mp3

ผู้ละความยินดีพอใจในร่างกายจึงพบความสุขจากความสงบ(เทศน์ ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-เทศน์ผู้ละความยินดีพอใจในร่างกายจึงพบความสุขจากความสงบ
610120_02_เทศน์ผู้ละความยินดีพอใจในร่างกายจึงพบความสุขจากความสงบ.mp3

ถวายทานด้วยการใคร่ครวญตามความเป็นจริงจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยการใคร่ครวญตามความเป็นจริงจึงจะถึงมรรคผล
610120_01_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยการใคร่ครวญตามความเป็นจริงจึงจะถึงมรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

กำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๑)

๑๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง
610114_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องทำเอง.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย(เทศน์ ๑๔ ม.ค. ๖๑)

๑๔ ม.ค. ๖๑-เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย
610114_02_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อมีร่างกาย.mp3

การเป็นพุทธมามกะ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ม.ค. ๖๑)

๑๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเป็นพุทธมามกะ
610114_01_ปกิณกะธรรมการเป็นพุทธมามกะ.mp3

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

การเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่สังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรม การเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่สังโยชน์
610113_05_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ๙เข้าสู่สังโยชน์.mp3

อุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐาน และอานาปานุสสติแบบ ๓ ฐาน
610113_04_ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเจริญพระกรรมฐานและอานาปานุสสติแบบ๓ฐาน.mp3

ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว(เทศน์ ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-เทศน์ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว
610113_03_เทศน์ความกตัญญูรู้คุณเป็นความดีที่คุ้มครองตัว.mp3

การใคร่ครวญในอริยสัจ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญในอริยสัจ
610113_01_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญในอริยสัจ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๗ ม.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610107_06_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๗ ม.ค. ๖๑-พระเมตตาพร

แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
610107_05_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา.mp3

แนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา
610107_05_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติอย่ายึดติดอดีตที่ผ่านมา.mp3

การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
610107_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ.mp3

การเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ
610107_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงพระรัตนตรัยจะทำให้หลุดพ้นจากของสมมติ.mp3

การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
610107_03_ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์.mp3

การฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์
610107_03_ปกิณกะธรรมการฟังที่ดีต้องตั้งใจมั่นในการฟังปัจจุบันอารมณ์.mp3

กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น(เทศน์ ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
610107_02_เทศน์กำลังใจบารมี๑๐ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น.mp3

กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น(เทศน์ ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจบารมี ๑๐ ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น
610107_02_เทศน์กำลังใจบารมี๑๐ของพระพุทธเจ้าเพื่อทางหลุดพ้น.mp3

การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗ (ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
610107_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้อิ่มใจและผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์๗.mp3

การปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗ (ปกิณกะธรรม ๗ ม.ค. ๖๑)

๗ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้อิ่มใจ และผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์ ๗
610107_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้อิ่มใจและผ่องใสด้วยใคร่ครวญโพชฌงค์๗.mp3

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔
610106_05_ปกิณกะธรรมผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร๔.mp3

ผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔ (ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร ๔
610106_05_ปกิณกะธรรมผลของอารมณ์พระกรรมฐานคือการทรงพรหมวิหาร๔.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
610106_04_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก
610106_04_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะไม่พบกับความพลัดพราก.mp3

การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
610106_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์.mp3

การตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์
610106_03_ปกิณกะธรรมการตั้งใจถวายทานในพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์.mp3

ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-เทศน์ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
610106_02_เทศน์ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ๑๐เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์.mp3

ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์(เทศน์ ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-เทศน์ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์
610106_02_เทศน์ทานอันเกิดจากศีลกรรมบถ๑๐เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์.mp3

ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
610106_01_ปกิณกะธรรมละความสุขทางโลกปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง.mp3

ละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง(ปกิณกะธรรม ๖ ม.ค. ๖๑)

๖ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความสุขทางโลก ปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง
610106_01_ปกิณกะธรรมละความสุขทางโลกปฏิบัติตามพระรัตนตรัยเพื่อความสุขที่แท้จริง.mp3

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ (ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๑)

๕ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
610105_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙.mp3

การปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ (ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๑)

๕ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙
610105_02_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙.mp3

ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๑)

๕ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
610105_01_ปกิณกะธรรมผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่.mp3

ผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่(ปกิณกะธรรม ๕ ม.ค. ๖๑)

๕ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่
610105_01_ปกิณกะธรรมผู้รู้ไม่มีสนใจความสุขใดเลยถ้ายังมีร่างกายอยู่.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๑)

๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า
610104_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ณวัดตากฟ้า.mp3

การปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๔ ม.ค. ๖๑)

๔ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ ณ วัดตากฟ้า
610104_01_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องนำไปใช้ได้ณวัดตากฟ้า.mp3

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒ ม.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610102_05_พระเมตตาพร.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒ ม.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610102_05_พระเมตตาพร.mp3

เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล(นิทาน ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-นิทานเทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
610102_04_นิทานเทวดาที่มีความตั้งใจจริงและสัจจะบุญจะส่งผล.mp3

เทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล(นิทาน ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-นิทานเทวดาที่มีความตั้งใจจริง และสัจจะบุญจะส่งผล
610102_04_นิทานเทวดาที่มีความตั้งใจจริงและสัจจะบุญจะส่งผล.mp3

ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
610102_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ.mp3

ใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ
610102_03_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญและเห็นความจริงตามคำพระ.mp3

การไม่ประมาทในชีวิต(เทศน์ ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-เทศน์การไม่ประมาทในชีวิต
610102_02_เทศน์การไม่ประมาทในชีวิต.mp3

การไม่ประมาทในชีวิต(เทศน์ ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-เทศน์การไม่ประมาทในชีวิต
610102_02_เทศน์การไม่ประมาทในชีวิต.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
610102_01_ปกิณกะธรรมธรรมใดเกิดแต่เหตุเหตุนั้นมาจากตัณหา.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๖๑)

๒ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมธรรมใดเกิดแต่เหตุ เหตุนั้นมาจากตัณหา
610102_01_ปกิณกะธรรมธรรมใดเกิดแต่เหตุเหตุนั้นมาจากตัณหา.mp3

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง
610101_09_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง.mp3

การใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง
610101_09_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญทุกข์ให้เห็นครบตามความจริง.mp3

การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก(ตอบปัญหาธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
610101_08_ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก.mp3

การเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก(ตอบปัญหาธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก
610101_08_ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์เป็นเรื่องทนได้ยาก.mp3

นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-นิทานนกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
610101_07_นิทานนกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา.mp3

นกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา(นิทาน ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-นิทานนกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา
610101_07_นิทานนกโดดเดี่ยวผู้ทำความดีด้วยความหลงมิใช่ด้วยศรัทธา.mp3

การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-กรรมฐานการรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
610101_06_กรรมฐานการรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์.mp3

การรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-กรรมฐานการรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์
610101_06_กรรมฐานการรักษาอารมณ์พระกรรมฐานเพื่อมีสติสมบูรณ์.mp3

พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
610101_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง.mp3

พระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง
610101_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาพรจากพระและการปลุกเสกสีผึ้ง.mp3

อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
610101_04_ปกิณกะธรรมอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ.mp3

อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ
610101_04_ปกิณกะธรรมอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อพระรัตนตรัยและผู้มีคุณ.mp3

ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
610101_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่.mp3

ทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่
610101_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสอธิษฐานจิตในวันปีใหม่.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
610101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่
610101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันปีใหม่.mp3

ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
610101_01_ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่.mp3

ตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๖๑)

๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่
610101_01_ปกิณกะธรรมตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนตรัยและผู้มีคุณในวันปีใหม่.mp3