วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

การเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่สังโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๓ ม.ค. ๖๑)

๑๓ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรม การเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ ๙ เข้าสู่สังโยชน์
610113_05_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์และดับทุกข์ตามวิปัสสนาญาณ๙เข้าสู่สังโยชน์.mp3