วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ถวายทานด้วยการใคร่ครวญตามความเป็นจริงจึงจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๐ ม.ค. ๖๑)

๒๐ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยการใคร่ครวญตามความเป็นจริงจึงจะถึงมรรคผล
610120_01_ปกิณกะธรรมถวายทานด้วยการใคร่ครวญตามความเป็นจริงจึงจะถึงมรรคผล.mp3