วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ทุกข์เกิดจากขันธ์ ๕ ยึดก็เป็นทุกข์และพระเมตตาพร(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๖๑)

๓๑ ม.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากขันธ์ ๕ ยึดก็เป็นทุกข์และพระเมตตาพร
610131_03_ปกิณกะธรรมทุกข์เกิดจากขันธ์๕ยึดก็เป็นทุกข์และพระเมตตาพร.mp3