วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๒๗ ม.ค. ๖๑)

๒๗ ม.ค. ๖๑-เทศน์การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้
610127_02_เทศน์การถวายทานด้วยการละมานะจึงจะมีอานิสงส์ให้พ้นทุกข์ได้.mp3