วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๑)

๓๐ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถา ณ วัดเชิงท่า
610730_03_ปกิณกะธรรมอนุโมทนากถาณวัดเชิงท่า.mp3

สร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๑)

๓๐ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่า เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา
610730_02_ปกิณกะธรรมสร้างพระอุโบสถวัดเชิงท่าเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยศรัทธา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา
610729_07_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยศรัทธาเพื่อปลูกฝังศรัทธา.mp3

ตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
610729_06_ปกิณกะธรรมตั้งใจทำความดีในพระศาสนาไม่หวั่นไหวในโลกธรรม.mp3

ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา
610729_04_ปกิณกะธรรมขันธ์๕ไม่ใช่ของเรา.mp3

เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-เทศน์เจริญทาน ศีล ภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล
610729_03_เทศน์เจริญทานศีลภาวนาเป็นทางปฏิบัติของบุคคลคนเดียวเพื่อมรรคผล.mp3

ความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๙ ก.ค. ๖๑)

๒๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล
610729_01_ปกิณกะธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ
610728_07_ปกิณกะธรรมพึงหาความรู้ของพระแล้วนำไปปฏิบัติ.mp3

ทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล
610728_06_ปกิณกะธรรมทำความดีต้องตั้งความปรารถนาจึงจะเกิดผล.mp3

ละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ
610728_05_ปกิณกะธรรมละความยินดีพอใจในสมมติจึงพบวิมุตติ.mp3

ทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำจิตสงบ ไม่ถือมงคลตื่นข่าว
610728_04_ปกิณกะธรรมทำจิตสงบไม่ถือมงคลตื่นข่าว.mp3

จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-เทศน์จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
610728_03_เทศน์จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนาบุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล.mp3

ปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะ และสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610728_02_ปกิณกะธรรมปวารณาตนเป็นพุทธมามกะและสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

อธิษฐานละความผูกพันในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานละความผูกพันในการเกิด
610728_01_ปกิณกะธรรมอธิษฐานละความผูกพันในการเกิด.mp3

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช
610727_12_ปกิณกะธรรมบุพกรรมของคนไทยในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช.mp3

หมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัย และละความยินดีพอใจไว้เสมอ
610727_11_ปกิณกะธรรมหมั่นเจริญอนุสสติในคุณพระรัตนตรัยและละความยินดีพอใจไว้เสมอ.mp3

เวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา
610727_10_ปกิณกะธรรมเวียนเทียนบูชาคุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา.mp3

การหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้า ในวันอาสาฬหบูชา
610727_09_ปกิณกะธรรมการหล่อพระด้วยศรัทธาอันมั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าในวันอาสาฬหบูชา.mp3

พระปิดตา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระปิดตา
610727_08_ปกิณกะธรรมพระปิดตา.mp3

การทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ
610727_07_ปกิณกะธรรมการทำความดีอยู่ที่ความตั้งใจ.mp3

บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา(เทศน์ ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-เทศน์บูชาคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา
610727_05_เทศน์บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในวันอาสาฬหบูชา.mp3

กำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา
610727_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการถวายทานในพระพุทธศาสนา.mp3

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในวันอาสาฬหบูชา
610727_03_ปกิณกะธรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันอาสาฬหบูชา.mp3

บวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา
610727_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณผู้มีคุณในวันอาสาฬหบูชา.mp3

พระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๗ ก.ค. ๖๑)

๒๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง
610727_01_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๒ ก.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610722_07_พระเมตตาพร.mp3

อธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา
610722_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานผลของทานให้เกิดปัญญา.mp3

เสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรผล(นิทาน ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรผล
610722_05_นิทานเสือผู้เห็นคุณของศีลจนบรรลุถึงมรรผล.mp3

ผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ
610722_04_ปกิณกะธรรมผู้มีจิตผ่องใสจึงมีลาภสักการะ.mp3

คุณของศีล(เทศน์ ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-เทศน์คุณของศีล
610722_03_เทศน์คุณของศีล.mp3

ใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.ค. ๖๑)

๒๒ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล
610722_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญข้อธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองใจจนกว่าจะถึงมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย
610721_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นทำความดีด้วยเห็นคุณพระรัตนตรัย.mp3

ตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งกายให้ตรง ดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน
610721_07_ปกิณกะธรรมตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นในการเจริญพระกรรมฐาน.mp3

สมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง
610721_06_ปกิณกะธรรมสมณะย่อมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริง.mp3

ตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา
610721_05_ปกิณกะธรรมตั้งสัจจะปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษา.mp3

ทานและงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานและงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา
610721_04_ปกิณกะธรรมทานและงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนา.mp3

ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง(เทศน์ ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-เทศน์ขันธ์ ๕ เป็นภาระอย่างยิ่ง
610721_03_เทศน์ขันธ์๕เป็นภาระอย่างยิ่ง.mp3

ถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ
610721_01_ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร๔เป็นข้อวัตรปฏิบัติ.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อานิสงส์การสร้างพระอุโบสถในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๑)

๑๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถในพระพุทธศาสนา
610719_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระอุโบสถในพระพุทธศาสนา.mp3

สัมโมทนียกถา ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๑)

๑๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถา ณ วัดตาลเดี่ยว
610719_02_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาณวัดตาลเดี่ยว.mp3

อัญเชิญพระเข้าโบสถ์วัดตาลเดี่ยว ด้วยเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๖๑)

๑๙ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอัญเชิญพระเข้าโบสถ์วัดตาลเดี่ยว ด้วยเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ
610719_01_ปกิณกะธรรมอัญเชิญพระเข้าโบสถ์วัดตาลเดี่ยวด้วยเห็นคุณพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑๕ ก.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610715_08_พระเมตตาพร.mp3

การสะสมกำลังใจให้เต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม
610715_06_ปกิณกะธรรมการสะสมกำลังใจให้เต็ม.mp3

ผู้มีกำลังใจเข้มแข็งในงานพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจเข้มแข็งในงานพระศาสนา
610715_05_ปกิณกะธรรมผู้มีกำลังใจเข้มแข็งในงานพระศาสนา.mp3

วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้(เทศน์ ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้
610715_03_เทศน์วิชชาของพระพุทธเจ้าหาค่าประมาณมิได้.mp3

ใคร่ครวญในร่างกายเสมอ เมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.ค. ๖๑)

๑๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในร่างกายเสมอ เมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล
610715_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในร่างกายเสมอเมื่อกำลังใจเต็มจะบรรลุมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญในขันธ์ ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในขันธ์ ๕ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
610714_09_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในขันธ์๕ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

ความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้
610714_08_ปกิณกะธรรมความรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้.mp3

หมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย
610714_07_ปกิณกะธรรมหมั่นทำความดีให้จิตชินและทำด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3

จริต ๖ (ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมจริต ๖
610714_06_ปกิณกะธรรมจริต๖.mp3

บุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์
610714_05_ปกิณกะธรรมบุญทำให้มีความสุขกับกรรมฐานทำให้พ้นทุกข์.mp3

การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง(เทศน์ ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-เทศน์การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง
610714_03_เทศน์การมีคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นบุญใหญ่ทำให้จิตพ้นจากความเศร้าหมอง.mp3

พรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม
610714_01_ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร๔เป็นกำลังให้บารมีเต็ม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานจิตอาราธนามงคล ณ วัดบ้านหัวรัง(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๑)

๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตอาราธนามงคล ณ วัดบ้านหัวรัง
610708_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตอาราธนามงคลณวัดบ้านหัวรัง.mp3

เห็นโทษของร่างกายจึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๘ ก.ค. ๖๑)

๘ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเห็นโทษของร่างกายจึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ
610708_01_ปกิณกะธรรมเห็นโทษของร่างกายจึงจะเกิดผลในการปฏิบัติ.mp3

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติ
610707_08_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติ.mp3

ยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี(นิทาน ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-นิทานยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี
610707_07_นิทานยักษ์ผู้ปรารถนาทำความดี.mp3

การบูชาพระแม่ธรณี(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี
610707_05_ปกิณกะธรรมการบูชาพระแม่ธรณี.mp3

ดอกบัวบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมดอกบัวบูชาคุณพระรัตนตรัย
610707_04_ปกิณกะธรรมดอกบัวบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ตั้งกำลังใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล(เทศน์ ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-เทศน์ตั้งกำลังใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล
610707_03_เทศน์ตั้งกำลังใจมั่นในการปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
610707_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

การบังคับฝืนใจผู้อื่นเป็นบุพกรรมทำให้จิตสงบได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบังคับฝืนใจผู้อื่นเป็นบุพกรรมทำให้จิตสงบได้ยาก
610707_01_ปกิณกะธรรมการบังคับฝืนใจผู้อื่นเป็นบุพกรรมทำให้จิตสงบได้ยาก.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พรจากพระในการหล่อพระปางประทานพร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพรจากพระในการหล่อพระปางประทานพร
610705_11_ปกิณกะธรรมพรจากพระในการหล่อพระปางประทานพร.mp3

พึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ
610705_10_ปกิณกะธรรมพึงทรงความเมตตาในสถานที่ปฏิบัติ.mp3

บุพกรรมจากความโกรธเกลียดและความอาฆาตพยาบาท(นิทาน ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-นิทานบุพกรรมจากความโกรธเกลียดและความอาฆาตพยาบาท
610705_09_นิทานบุพกรรมจากความโกรธเกลียดและความอาฆาตพยาบาท.mp3

ฝึกทำจิตให้สงบยามมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกทำจิตให้สงบยามมีทุกขเวทนา
610705_08_ปกิณกะธรรมฝึกทำจิตให้สงบยามมีทุกขเวทนา.mp3

งานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยใจตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยใจตั้งมั่น
610705_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในพระศาสนาด้วยใจตั้งมั่น.mp3

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ตั้งใจทำความดีสำเร็จด้วยใจ(เทศน์ ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-เทศน์ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ตั้งใจทำความดีสำเร็จด้วยใจ
610705_04_เทศน์ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตั้งใจทำความดีสำเร็จด้วยใจ.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสะเดาะเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสะเดาะเคราะห์
610705_03_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรสะเดาะเคราะห์.mp3

บวงสรวงหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์
610705_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงหล่อพระด้วยจิตบริสุทธิ์.mp3

พอใจในการทำความดีเพื่อพระนิพพานในชาตินี้(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพอใจในการทำความดีเพื่อพระนิพพานในชาตินี้
610705_01_ปกิณกะธรรมพอใจในการทำความดีเพื่อพระนิพพานในชาตินี้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
610701_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3

อาราธนามงคลต่อยานพาหนะ(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาราธนามงคลต่อยานพาหนะ
610701_06_ปกิณกะธรรมอาราธนามงคลต่อยานพาหนะ.mp3

การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล(เทศน์ ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล
610701_04_เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล.mp3

ตั้งจิตถวายทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตถวายทานเพื่อมรรคผล
610701_03_ปกิณกะธรรมตั้งจิตถวายทานเพื่อมรรคผล.mp3

โอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต
610701_02_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่พระภิกษุเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต.mp3

ความสุขเกิดจากจิตที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑ ก.ค. ๖๑)

๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากจิตที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
610701_01_ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากจิตที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3