วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.ค. ๖๑)

๒๑ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร ๔ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ
610721_01_ปกิณกะธรรมถือการทรงพรหมวิหาร๔เป็นข้อวัตรปฏิบัติ.mp3