วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล(เทศน์ ๒๘ ก.ค. ๖๑)

๒๘ ก.ค. ๖๑-เทศน์จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนา บุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล
610728_03_เทศน์จิตตั้งมั่นในทานศีลภาวนาบุญจะรวมตัวกันให้ถึงมรรคผล.mp3