วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.ค. ๖๑)

๑๔ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นกำลังให้บารมีเต็ม
610714_01_ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร๔เป็นกำลังให้บารมีเต็ม.mp3